วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงานภายใน สพม.30

โครงการ wake up Me(dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 21 มิถุนายน 2562   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
รับสมัครทุนอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาญี่ปุ่น (ระดับสูง) รุ่นที่ 4 ณ ประเทศญี่ปุ่น
เผยแพร่เมื่อ 17 มิถุนายน 2562   โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทางวิชาการประจำปี 2562
เผยแพร่เมื่อ 17 มิถุนายน 2562   โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ "พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี7"
เผยแพร่เมื่อ 17 มิถุนายน 2562   โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเขียนผลงานและการคัดเลือกผลงานเขียนเพื่่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
เผยแพร่เมื่อ 17 มิถุนายน 2562   โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30


ข่าวกิจกรรม สพม.30

สพม.30 ร่วมกิจกรรม (Big Cleaning Day)
เผยแพร่เมื่อ 19 มิ.ย. 2562   จำนวนที่เข้าดู 14 ครั้ง
อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปี 2562
เผยแพร่เมื่อ 13 มิ.ย. 2562   จำนวนที่เข้าดู 29 ครั้งข่าวกิจกรรม โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรม  English Camp & Self –Sufficiency
เผยแพร่เมื่อ 24 มิ.ย. 2562   จำนวนที่เข้าดู 63 ครั้ง
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดพิธีไหว้ครู
เผยแพร่เมื่อ 22 มิ.ย. 2562   จำนวนที่เข้าดู 84 ครั้ง


ประกาศสอบ บรรจุ แต่งตั้ง และรับย้าย

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562
เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2562   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เผยแพร่เมื่อ 19 มิถุนายน 2562   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมารตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
เผยแพร่เมื่อ 19 เมษายน 2562   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ© Copyrights 2018. All rights reserved.