วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
044-056766 ถึง 7
webmaster@sesao30.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เรื่องการเข้าสมัครเข้าศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 2564
เผยแพร่เมื่อ 14 มกราคม 2564   โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ค้างชำระ ฯ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป
เผยแพร่เมื่อ 6 มกราคม 2564   โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย)
เผยแพร่เมื่อ 6 มกราคม 2564   โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ให้แก่นักเรียนระดับ ม.ปลาย ที่กำลังศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เผยแพร่เมื่อ 5 มกราคม 2564   โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน O-Net และ PISA คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การอ่าน สู่ความเป็นเลิศ และความคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21
เผยแพร่เมื่อ 4 มกราคม 2564   โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30


ข่าวกิจกรรม สพม.30
ข่าวกิจกรรม โรงเรียนในสังกัด

ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เข้ารับเข็มพระราชทาน
เผยแพร่เมื่อ 25 ธ.ค. 2563   จำนวนที่เข้าดู 149 ครั้ง
สพม.๓๐ สัญจร สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์
เผยแพร่เมื่อ 23 ธ.ค. 2563   จำนวนที่เข้าดู 127 ครั้ง


ประกาศสอบ บรรจุ แต่งตั้ง และรับย้าย

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
เผยแพร่เมื่อ 29 ธันวาคม 2563   โดย กลุ่มบุคคล สพม.30
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)
เผยแพร่เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2563   โดย กลุ่มบุคคล สพม.30
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 2563
เผยแพร่เมื่อ 27 สิงหาคม 2563   โดย กลุ่มบุคคล สพม.30
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูโครงการตามพระาชดำริฯ 2563
เผยแพร่เมื่อ 27 สิงหาคม 2563   โดย กลุ่มบุคคล สพม.30
ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก. ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2563
เผยแพร่เมื่อ 10 กรกฎาคม 2563   โดย กลุ่มบุคคล สพม.30

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาดอาคารบ้านพักครู และอาคารเรียน (ดัดแปลงเป็นบ้านพักครู) ของโรงเรียนภูเขียว
เผยแพร่เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2563   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียน ปี 2563
เผยแพร่เมื่อ 28 สิงหาคม 2563   โดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพม.30
ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ปี 2563
เผยแพร่เมื่อ 28 สิงหาคม 2563   โดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพม.30
ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์งานช่างและงานเกษตรโรงเรียน ปี 2563
เผยแพร่เมื่อ 27 สิงหาคม 2563   โดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพม.30
ประกาศประกวดราคาการจัดซื้ออาหารและโภชนาการโรงเรียน ปี 2563
เผยแพร่เมื่อ 26 สิงหาคม 2563   โดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพม.30


ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน คู่มือยืมเงินราชการ สพม.30 คู่มือประชาชน โมเดลการจัดการเรียนการสอนภายใต้สภาวะการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา (ขนาดใหญ๋) โมเดลการจัดการเรียนการสอนภายใต้สภาวะการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โรงเรียนคอนสวรรค์ (ขนาดกลาง) โมเดลการจัดการเรียนการสอนภายใต้สภาวะการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย (ขนาดเล็ก) แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

คลังวิดีโอ / DLIT Resources สพม.30


คลังภาพกิจกรรม สพม.30
© Copyrights 2018. All rights reserved.