วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงานภายใน สพม.30ข่าวกิจกรรม สพม.30
ประกาศสอบ บรรจุ แต่งตั้ง และรับย้าย

ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐในจังหวัดเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2562
เผยแพร่เมื่อ 29 เมษายน 2562   โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการศึกษาดูงานเกษตรเชิงท่องเที่่ยว ที่เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม
เผยแพร่เมื่อ 29 เมษายน 2562   โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมารตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
เผยแพร่เมื่อ 19 เมษายน 2562   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เผยแพร่เมื่อ 19 เมษายน 2562   โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
ขอความร่วมมือเขตคพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์หนังสือ library Solution ส่งเสริมการอ่าน และหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี "ยลดอยตุง เยือนเชียงตุง"
เผยแพร่เมื่อ 19 เมษายน 2562   โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30

© Copyrights 2018. All rights reserved.