пї สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
044-056766 ถึง 7
webmaster@sesao30.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.ชัยภูมิ

ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง
เผยแพร่เมื่อ 24 มกราคม 2565   โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้มีผลงานด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.2565
เผยแพร่เมื่อ 21 มกราคม 2565   โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Thailand Online Leaders Conference
เผยแพร่เมื่อ 19 มกราคม 2565   โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19
เผยแพร่เมื่อ 17 มกราคม 2565   โดย สพม.ชัยภูมิ
ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย
เผยแพร่เมื่อ 13 มกราคม 2565   โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30


ข่าวกิจกรรม สพม.ชัยภูมิ
ข่าวกิจกรรม โรงเรียนในสังกัด

นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
เผยแพร่เมื่อ 18 ม.ค. 2565   จำนวนที่เข้าดู 33 ครั้ง
 “วัฒนคุณาธร” ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่เมื่อ 18 ม.ค. 2565   จำนวนที่เข้าดู 21 ครั้ง
วันที่ 14 มกราคม 2565 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนจัดกิจกรรมวันครู
เผยแพร่เมื่อ 15 ม.ค. 2565   จำนวนที่เข้าดู 36 ครั้ง


ประกาศสอบ บรรจุ แต่งตั้ง และรับย้าย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
เผยแพร่เมื่อ 19 มกราคม 2565   โดย กลุ่มบุคคล สพม.30
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
เผยแพร่เมื่อ 18 มกราคม 2565   โดย กลุ่มบุคคล สพม.30
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.)
เผยแพร่เมื่อ 5 มกราคม 2565   โดย กลุ่มบุคคล สพม.30
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ที่ว่าง
เผยแพร่เมื่อ 30 ธันวาคม 2564   โดย กลุ่มบุคคล สพม.30
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
เผยแพร่เมื่อ 20 ธันวาคม 2564   โดย กลุ่มบุคคล สพม.30

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวด
เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2564   โดย สพม.ชัยภูมิ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (IC3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
เผยแพร่เมื่อ 2 สิงหาคม 2564   โดย สพม.ชัยภูมิ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรร์สำหรับการเรียนการสอน (IC4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน
เผยแพร่เมื่อ 2 สิงหาคม 2564   โดย สพม.ชัยภูมิ
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ERIC
เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2564   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล IC3
เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2564   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ


ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน คู่มือยืมเงินราชการ สพม.ชัยภูมิ คู่มือประชาชน โมเดลการจัดการเรียนการสอนภายใต้สภาวะการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา (ขนาดใหญ๋) โมเดลการจัดการเรียนการสอนภายใต้สภาวะการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โรงเรียนคอนสวรรค์ (ขนาดกลาง) โมเดลการจัดการเรียนการสอนภายใต้สภาวะการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย (ขนาดเล็ก) แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559

คลังวิดีโอ / DLIT Resources สพม.ชัยภูมิ


คลังภาพกิจกรรม สพม.ชัยภูมิ
© Copyrights 2018. All rights reserved.