วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงานภายใน สพม.30

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้
เผยแพร่เมื่อ 17 เมษายน 2562   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
ประกาศผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
เผยแพร่เมื่อ 17 เมษายน 2562   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติและโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระพิธีบรมราชาภิเษก
เผยแพร่เมื่อ 26 มีนาคม 2562   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน
เผยแพร่เมื่อ 22 มีนาคม 2562   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
ประกาศมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เรื่อง รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2562
เผยแพร่เมื่อ 19 มีนาคม 2562   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ


ข่าวกิจกรรม สพม.30© Copyrights 2018. All rights reserved.