วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
logo


ข่าวประชาสัมพันธ์

สพม.30 ประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2562
กลุ่มอำนวยการ 23

สพม.30 ประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2562...

พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมาตรฐานใกล้เคียงกัน กำหนดแนวทางการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการ เพื่อพัฒ...

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารกลุ่มงานภายใน สพม.30

Top