วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร3

โครงสร้างการบริหาร2

© Copyrights 2018. All rights reserved.