รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ผลงานวิชาการ สพม.30   >

รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
เจ้าของบทความ สพม.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 210 ครั้ง

รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ The Model of Professional Learning Community for the Potential Development in Teachers’ Learning Management, Nongbuadaengwittaya School, Nongbuadaeng District, Chaiyaphum Province.
ชัยรัตน์ เจริญสุข
Chairat Chareonsok
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
School Director , Nongbuadaengwittaya School
E-mail : chareonsok1976@gmail.com


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 2) สร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 3) ศึกษาผลของการนำรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และ 4) ประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 คือครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จำนวน 70 คน ที่ใช้ในการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถทางด้านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจำนวน 5 คน ในการศึกษาความสอดคล้องขององค์ประกอบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระยะที่ 2 กลุ่มประชากรที่ใช้ยกร่างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือคณะกรรมการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จำนวน 16 คน กลุ่มประชากรที่ใช้ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาคือนักวิชาการและผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จำนวน 5 คนและกลุ่มประชากรที่ใช้หาประสิทธิภาพรูปแบบและคู่มือประกอบการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คือคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก โรงเรียนมัธยมขนาดกลาง และโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ซึ่งประกอบไปด้วย คณะผู้บริหารจำนวน 6 คน คณะครูจำนวน 68 คน ระยะที่ 3 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการทดลองจริง คือ ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ประจำปี การศึกษา 2563 จำนวน 70 คน และระยะที่ 4 กลุ่มประชากรที่ใช้ประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 2 ทางวิชาชีพ คือ ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 70 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และ การทดสอบค่า t (t – test dependent) ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ และค่าดัชนีความต้องการจำเป็น (PNImodified) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา พบว่าค่าดัชนีความต้องการจำเป็น (PNImodified) ที่มีคะแนนสูงสุดได้แก่ด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน (PNImodified) = 0.51 รองลงมาคือด้านวิสัยทัศน์และค่านิยม ร่วมกันด้านร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ และ ด้านการสร้างเครือข่ายทางสังคม (PNImodified) = 0.49 ส่วนด้านการเรียนรู้ร่วมกันและการพัฒนาวิชาชีพมีค่าดัชนีความต้องการจำเป็น (PNImodified) = 0.48 สำหรับด้านการส่งเสริมสนับสนุน ด้านภาวะผู้นำด้านชุมชนกัลยาณมิตรและด้านการติดตามผลและสะท้อนผลมีค่าดัชนีความต้องการจำเป็น (PNImodified) = 0.47


2. รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาประกอบไปด้วยประกอบไปด้วย 8 องค์ประกอบ 67 ประเด็นได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน 8 ประเด็น 2) ด้านวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมกัน10 ประเด็น 3) ด้านร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ ประกอบด้วย 8 ประเด็น 4) ด้านการสร้างเครือข่ายทางสังคม 3 ประเด็น 5) ด้านการเรียนรู้ร่วมกันและการพัฒนาวิชาชีพ 8 ประเด็น 6) ด้านการส่งเสริมสนับสนุนด้านภาวะผู้นำ 12 ประเด็น 7) ด้านชุมชนกัลยาณมิตร 8 ประเด็นและ 8) ด้านการติดตามผลและสะท้อนผล 10 ประเด็น


3. ผลการทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาผลการวิจัยพบว่า


3.1 ผลการประเมินผลการขับเคลื่อนรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ของครูภาพรวมการปฏิบัติของคณะครูอยู่ในระดับมากที่สุด


3.2 ผลการประเมินการสะท้อนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาคณะครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

3.3 สมรรถนะประจำสายงานหลังใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สูงกว่าก่อนใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


3.4 ความพึงพอใจของคณะผู้บริหารที่มีต่อครูที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด


4. ผลการประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้และด้านความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด


คำสำคัญ : รูปแบบ, ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ,ศักยภาพในการจัดการเรียนรู้


บทความวิชาการ ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.