รายงานผลการพัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ด้วยศาสตร์พระราชา
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ผลงานวิชาการ สพม.30   >

รายงานผลการพัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ด้วยศาสตร์พระราชา

วันที่ 8 กันยายน 2564
เจ้าของบทความ สพม.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 580 ครั้ง

ผู้วิจัย : นายวรรณประกรณ์  จุมพลน้อย

ปีที่รายงาน : 2564

บทคัดย่อ

         

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาสภาพความต้องการและวิธีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ด้วยศาสตร์พระราชา 2. เพื่อสร้างกระบวนการ บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ด้วยศาสตร์พระราชาและประเมินความเหมาะสม 3. เพื่อทดลองใช้และปรับปรุงกระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ด้วยศาสตร์พระราชา และ 4. เพื่อประเมินผลการใช้กระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ด้วยศาสตร์พระราชา กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ประกอบด้วย คณะครูและบุคลากร จำนวน 50 คนคณะกรรมการนักเรียนจำนวน 15 คนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 80 คนได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบสัมภาษณ์ แบบวิเคราะห์เอกสาร และแบบสอบถาม ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพความต้องการและวิธีปฏิบัติตามกระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ด้วยศาสตร์พระราชา ขั้นตอนที่ 2 สร้างกระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ด้วยศาสตร์พระราชา ขั้นตอนที่ 3ทดลองใช้และปรับปรุงกระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่การเป็นเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ด้วยศาสตร์พระราชา และขั้นตอนที่ 4 ประเมินการนำกระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ด้วยศาสตร์พระราชาไปใช้

ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพความต้องการและวิธีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในประเด็นต่อไปนี้ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ คุณภาพนักเรียน รางวัลระดับประเทศ ความสัมพันธ์กับชุมชน ปรับระบบการทำงาน พัฒนาคุณภาพบุคลากร และผลการสร้างกระบวนการ บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ด้วยศาสตร์พระราชา 1) ด้านบริหารผู้นำ บริหารแบบมีส่วนร่วม อำนวยการใกล้ชิด ให้แนวคิดและเสริมแรง 2) ด้านบริหารคน ปลุกใจให้รู้รัก ดึงศักยภาพออกมาใช้ จัดคนให้เหมาะกับงาน 3) ด้านบริการนโยบาย กระจายอำนาจบริหาร มอบหมายงานครบครันติดตามงานได้ชัดเจน 4) การบริหารทรัพยากร สิ่งจำเป็นก็ควรจ่าย ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า จัดพื้นที่งามสง่าสร้างสรรค์ และ 5) สื่อสารให้ตรงกัน ประสานรอบทิศ ร่วมกันคิดเป็นขั้นตอน สิ่งสำคัญลำดับก่อน ร่วมสะท้อนเมื่องานเสร็จ 2. ผลการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ด้วยศาสตร์พระราชา มีลำดับดังนี้ ความถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย 4.62) เป็นประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 4.61) ความเป็นไปได้ (ค่าเฉลี่ย 4.60) และความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.57) โดยมีค่าเฉลี่ยภาพรวม 4.60 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย 0.48 จัดอยู่ในระดับคุณภาพ มากที่สุด และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ เพื่อทดลองใช้และปรับปรุงกระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ด้วยศาสตร์พระราชา 3. ผลการทดลองใช้และปรับปรุง กระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ด้วยศาสตร์พระราชา 1) ผลการทดลองใช้กระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ด้วยศาสตร์พระราชา กลุ่มทดลองที่ 1 มีคะแนนการหลังการทดลองสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .0012) ผลการประเมินคุณภาพการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ด้วยศาสตร์พระราชา ของกลุ่มทดลองที่ 1 มีคะแนนผลการประเมิน 4.20 จัดอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยด้านการจัดการทรัพยากร มีค่าคุณภาพการปฏิบัติ มากที่สุด และด้านนโยบายและกลยุทธ์การบริหาร มีค่าคุณภาพน้อยที่สุด 4. ผลการประเมินการพัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ด้วยศาสตร์พระราชา 1) ผลการพัฒนาการนำกระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ด้วยศาสตร์พระราชา กลุ่มทดลองที่ 2 มีคะแนนหลังการทดลองสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .0012) ผลการประเมินคุณภาพกระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) ด้วยศาสตร์พระราชา พบว่า คะแนนคุณภาพในด้านการบริหารด้านผู้นำ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด จัดอยู่ในคุณภาพกระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในระดับ มากที่สุด และด้านความพึงพอใจของครูและบุคลากรในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด และคะแนนคุณภาพทุกด้านมีค่าเฉลี่ย จัดอยู่ในระดับ ดีมาก และคุณภาพการพัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ด้วยศาสตร์พระราชา อยู่ในคุณภาพระดับดีมาก 3) ผลการประเมินคุณภาพการน้อมนำหลักการทรงงานตามศาสตร์พระราชามาใช้ในกระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) พบว่า ด้านการบริหาร-ผู้นำ หลักการทรงงานที่น้อมนำให้เกิดคุณภาพมากที่สุด ได้แก่ การมุ่งประโยชน์ส่วนรวม ในด้านการบริหารคน หลักการทรงงานที่น้อมนำให้เกิดคุณภาพมากที่สุด ได้แก่ ทำงานให้มีความสุข ด้านนโยบายและกลยุทธ์การบริหาร หลักการทรงงานที่น้อมนำให้เกิดคุณภาพมากที่สุด ได้แก่ การทำงานแบบองค์รวม ด้านการจัดการทรัพยากร หลักการทรงงานที่น้อมนำให้เกิดคุณภาพมากที่สุด ได้แก่ การได้ประโยชน์สูงสุด และด้านกระบวนการปฏิบัติงานหลักการทรงงานที่น้อมนำให้เกิดคุณภาพมากที่สุด ได้แก่ รู้ รักสามัคคี 4) ผลเชิงประจักษ์จาก การพัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ด้วยศาสตร์พระราชา รางวัลระดับประเทศ ของ สถานศึกษาได้แก่ 1) รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง สถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 2) รางวัลสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร ปี 2562 3) รางวัลศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562 และ 4) รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง ปี 2562

บทความวิชาการ ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.