พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ผลงานวิชาการ สพม.30   >

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

วันที่ 30 เมษายน 2562
เจ้าของบทความ สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 391 ครั้ง

© Copyrights 2018. All rights reserved.