แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ผลงานวิชาการ สพม.30   >

แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
เจ้าของบทความ ดร.ปภาวรา ประเสริฐ
จำนวนการดู 587 ครั้ง

© Copyrights 2018. All rights reserved.