การประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ผลงานวิชาการ สพม.30   >

การประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 3 สิงหาคม 2563
เจ้าของบทความ สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 248 ครั้ง

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ผู้รายงาน : นายอภิชัย อาจประจันทร์ ตาแหน่งรองผู้อานวยการ วิทยฐานะ รองผู้อานวยการชานาญการ ปีการศึกษา : 2561


บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้การประเมินตามรูปแบบซิปป์ ซึ่งประกอบด้วยการประเมินบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ สุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งตามประเภทของประชากร จากนักเรียนแต่ละระดับชั้น คละกันทั้งกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยง กำหนดจานวนที่สุ่มระดับชั้น รวมทั้งสิ้น 317 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย ครู 95 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน รวมทั้งสิ้น 97 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 317 คน .โดยใช้กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 745 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การใช้สารเสพติดในโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญหาค่าความเชื่อมั่น ได้ 0.76 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินในภาพรวม ต่อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สรุปผลการผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด ด้านผลผลิต ผลประเมินผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด ด้านคุณภาพผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยรวมสูงที่สุด คือ (????̅ =4.44,S.D. = 0.27) ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยรวมต่ำที่สุด (????̅ = 3.78, S.D. = 0.74) เฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ที่เกณฑ์ระดับมาก (????̅= 3.81, S.D. = 0.69) แยกเป็นรายด้านดังนี้

1.) ด้านสภาพแวดล้อม (Context) พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นว่าสภาพแวดล้อมของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก (????̅= 4.33 ,S.D. = 0.43)

2.) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นว่าปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขการใช้สารเสพติด โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (????̅ = 4.43,S.D. = 0.33)

3.) ด้านกระบวนการ(Process) พบว่าความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ในการวางแผนการดาเนินงานตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (????̅ = 4.43,S.D. = 0.32)

4.) ด้านผลผลิต(Output) สรุปผลการประเมินดังนี้

4.1) ผลการประเมินผลการพัฒนาการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด 5 มาตรการ ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (????̅ =4.42,S.D. = 0.30)

4.2) ผลการประเมินผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด ด้านคุณภาพผู้เรียน ตามความคิดเห็นของครุและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (????̅ =4.44,S.D. = 0.27)

4.3) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน พบว่า พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา

บทความวิชาการ ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.