การเผยแพร่สารสนเทศข้อมูลแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ผลงานวิชาการ สพม.30   >

การเผยแพร่สารสนเทศข้อมูลแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

วันที่ 29 เมษายน 2564
เจ้าของบทความ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพม.30
จำนวนการดู 147 ครั้ง

เอกสารแนบ

บทความวิชาการ ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.