ขอเผยแพร่สารสนเทศข้อมูลการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด ปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม-มีนาคม 2564)
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ผลงานวิชาการ สพม.30   >

ขอเผยแพร่สารสนเทศข้อมูลการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด ปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม-มีนาคม 2564)

วันที่ 29 เมษายน 2564
เจ้าของบทความ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพม.30
จำนวนการดู 114 ครั้ง

เอกสารแนบ

บทความวิชาการ ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.