บทความวิจัย เรื่อง "รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครู
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ผลงานวิชาการ สพม.30   >

บทความวิจัย เรื่อง "รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครู

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
เจ้าของบทความ สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 1142 ครั้ง

รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครู

 

นายนพดล  กาญจนากูร

 

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ดำเนินการในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพพึงประสงค์ และความต้องการจำเป็นของการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครู 2) พัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนาารสอนของศรู 3) ศึกษาผลของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนัทางวิชาชีพในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูและ 4 ศึกษาความหึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครู มีระเบียบวิธีวิจัย 5 ขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่าสภาพปัจจุบัน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สวนสภาพหึงประสงค์ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และค่าดัชนีความต้องการจำเป็น ลำตับสูงสุด คือ ต้านการช่วยระดมความคิด สำหรับรูปแบบการบริหารแบบมีสวนร่วมเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครู ประกอบด้วย 3 ส่วนคือส่วนที่ 1 ขั้นตอนการบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ 1.การ่วมระคมความคิดเห็น 2การ่วมวางแผน 3.การร่วมดำเนินงาน 4.การร่วมติดตามประเมินผล 5.การร่วมพัฒนา และ 6 การร่วมชื่นขมผลสำเร็จ สวนที่ 2 ขั้นตอนการสร้างชุมชนการเรียนทางวิชาชีพ คือ 1.ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 2 วิธีการ 3 ชั้นตอน และ 4.ผลที่ได้รับ สวนที่ 3 ประสิทธิภาพการเวียนการสอนของครู คือ 1.ครูมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนฐ 2.ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3.ครูมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน และ .ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น สำหรับผลการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครู พบว่า การบรินารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครู การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจต่อรูปแบบอยู่ไนระดับมาก

คำสำคัญ: รูปแบบ, การบริหารแบบมีส่วนร่วม, ชุมชนแห่งการเรียนัทางวิชาชีพ, ประสิทธิภาพการเรียนการสอน

บทความวิชาการ ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.