รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ผลงานวิชาการ สพม.30   >

รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
เจ้าของบทความ สพม.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 103 ครั้ง

ชัยรัตน์ เจริญสุข
Chairat Chareonsok
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
School Director
, Nongbuadaengwittaya School
E-mail : chareonsok1976@gmail.com

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ของชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ในโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 2) สร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 3) ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
และ 4) ประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอน นี้คือ ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 70 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในศึกษาความสอดคล้องขององค์ประกอบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive selection) ระยะที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ยกร่างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จำนวน 20 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คือผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จำนวน 5 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้รูปแบบและคู่มือประกอบการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คือคณะครูจากโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก โรงเรียนมัธยมขนาดกลาง และโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ซึ่งประกอบไปด้วย คณะครูโรงเรียนสามหมอวิทยา โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา และโรงเรียนคอนสารวิทยาคม โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) ระยะที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองคือ ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 70 คน และระยะที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ประเมินรูปแบบชุมชน แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 70 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการนำรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ไปใช้ คือ ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 70 คน และคณะผู้บริหาร จำนวน 5 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ และ ค่า t – test dependent ผลการวิจัยพบว่า

 1. สภาพพึงประสงค์ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา พบว่า
  องค์ประกอบหลักตามสภาพพึงประสงค์ที่มีคะแนนสูงสุดได้แก่องค์ประกอบด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน
  (PNImodified = 0.49) รองลงมา ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ และ การสร้างเครือข่ายทางสังคม (PNImodified = 0.48)
  [2] การส่งเสริมสนับสนุนด้านภาวะผู้น าการเรียนรู้ร่วมกันและการพัฒนาวิชาชีพ และการติดตามผลและสะท้อนผล(PNImodified = 0.46) วิสัยทัศน์ และค่านิยมร่วมกัน (PNImodified = 0.45) และ ชุมชนกัลยาณมิตร (PNImodified = 0.43)
 2. รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียน
  หนองบัวแดงวิทยา ประกอบไปด้วย ประกอบไปด้วย 8 องค์ประกอบ 67 ประเด็น ได้แก่ 1) โครงสร้างสนับสนุนชุมชน ประกอบด้วย 8 ประเด็น 2) ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ ประกอบด้วย 8 ประเด็น 3) การสร้างเครือข่ายทางสังคมประกอบด้วย 3 ประเด็น 4) การส่งเสริมสนับสนุนด้านภาวะผู้นำ ประกอบด้วย 12 ประเด็น 5) การเรียนรู้ร่วมกันและการพัฒนาวิชาชีพ ประกอบด้วย 8 ประเด็น 6) การติดตามผลและสะท้อนผล ประกอบด้วย 10 ประเด็น 7) วิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมกัน ประกอบด้วย 10 ประเด็น และ 8) ชุมชนกัลยาณมิตร ประกอบด้วย 8 ประเด็น และเมื่อนำไปทดลองใช้พบว่ารูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา มีความเหมาะสม
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลังการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการ
  เรียนรู้ทางวิชาชีพ สูงกว่าก่อนใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
  0.05 และ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีค่าความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7.62 ผลการทดสอบ
  พื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
  ทางวิชาชีพ คะแนนเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระคิดเป็นร้อยละ 4.66
 4. ผลการประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
  นักเรียนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา มีความถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด
  ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด และคณะครูและผู้บริหารมี
  ความพึงพอใจต่อรูปแบบรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
  นักเรียนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อยู่ในระดับมากที่สุด

คำสำคัญ : รูปแบบ, ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ, ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

บทความวิชาการ ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.