คู่มือการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ผลงานวิชาการ สพม.30   >

คู่มือการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515

วันที่ 22 เมษายน 2563
เจ้าของบทความ หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.30
จำนวนการดู 288 ครั้ง
บทความวิชาการ ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.