การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก การวัดและการประเมินผลการศึกษา
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก การวัดและการประเมินผลการศึกษา

วันที่ 11 กันยายน 2562
เผยแพร่โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
จำนวนการดู 425 ครั้ง
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และวัดและประเมินผลการเรียนรู้แนวคิดใหม่ มุ่นเน้นไปที่ผู้เรียนเป็นสำคัญมากกว่าครูผู้สอนใช้การวัดผลเป็นสิ่งขับเคลื่อนในกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสำคัญกับการตั้งคำถามที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และวัดและประเมินผลการเรียนรู้แนวคิดใหม่ มุ่นเน้นไปที่ผู้เรียนเป็นสำคัญมากกว่าครูผู้สอนใช้การวัดผลเป็นสิ่งขับเคลื่อนในกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสำคัญกับการตั้งคำถามที่มีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่  11  กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30เป็นประธานในพิธีเปิด การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก การวัดและการประเมินผลการศึกษา ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30ผู้เข้าร่วมการอบรม ได้แก่ ครู 5กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาต่างประเทศ จากโรงเรียนขนาดเล็ก 16 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 80 คน

http://www.gg.gg/f7nso

รายงานโดย กลุ่มอำนวยการ

 

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.