ผอ.สพม.30 เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเพื่อรับนโยบาย และแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดชัยภูมิ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

ผอ.สพม.30 เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเพื่อรับนโยบาย และแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 6 มกราคม 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 199 ครั้ง
 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และ นายสวาท  ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เดินทางไปพบกับนายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อรับนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดชัยภูมิ
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และ นายสวาท  ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เดินทางไปพบกับนายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อรับนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดชัยภูมิ

  โดยนายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชัยภูมินั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งส่วนของสถานศึกษา ภาคเอกชน ชุมชน
เพื่อพัฒนาให้เด็กชัยภูมิเป็นคนดีที่มีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานต่อไป

© Copyrights 2018. All rights reserved.