วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.30 (ชัยภูมิ ) เข้าร่วมการประชุมทางไกล การประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 97 ครั้ง
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563  นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563  นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

 

 พร้อมด้วยนายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ นายสวาท  ฦาชา นางสาวมะลิวัน  มาเหง่า
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4 “การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ผ่านระบบประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.