การประชุมผู้บริหาร สพม.30 ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบประชุมทางไกล
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

การประชุมผู้บริหาร สพม.30 ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบประชุมทางไกล

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 200 ครั้ง
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.30 ผ่านระบบประชุมทางไกลและถ่ายทอดสดการประชุมผ่านเว็บไซต์ YouTube ช่อง สพม.30 จ.ชัยภูมิ โดยมีนายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 เป็นประธานในการประชุม
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.30 ผ่านระบบประชุมทางไกลและถ่ายทอดสดการประชุมผ่านเว็บไซต์ YouTube ช่อง สพม.30 จ.ชัยภูมิ โดยมีนายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 เป็นประธานในการประชุม

พร้อมด้วยนายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ  นายสวาท  ฦาชา  นางสาวมะลิวัน  มาเหง่า รอง ผอ.สพม.30 และมีคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ  โดยนายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 ได้ชี้แจงแนวทาง นโยบาย และข้อราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ให้เกิดความรับรู้และเข้าใจร่วมกัน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ในการนี้ สามารถรับชมการประชุมย้อนหลังได้ที่ http://gg.gg/ioykr

ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.