อบรมครูทำสื่อสร้างสรรค์ สร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

อบรมครูทำสื่อสร้างสรรค์ สร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 29 มิถุนายน 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 67 ครั้ง
	เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมครูผู้ทำหน้าที่นักประชาสัมพันธ์ ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมครูผู้ทำหน้าที่นักประชาสัมพันธ์ ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

โดยมีนายศราวุธ สิงหาราโท ผอ.โรงเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการอบรมพัฒนาครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระวิชา จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้หลักการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ ทันยุคดิจิทัล

  ในการนี้ นายชาตรี  ทวีนาท ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพม.30 ได้ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีเนื้อหาการฝึกอบรมในการจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างคลิปข่าวกิจกรรมด้วยโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone)  พร้อมเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารสู่สาธารณชน และเพื่อเป็นการป้องกันข่าวปลอม (Fake News) ที่อาจเกิดขึ้นได้ และที่สำคัญเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารสร้างความเชื่อมั่นผู้ปกครองนักเรียน ก่อนในวันเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อีกด้วย

ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.