สพม.30 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่บุคลากรในสถานศึกษา ในการเปิดภาคเรียน 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.30 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่บุคลากรในสถานศึกษา ในการเปิดภาคเรียน 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 92 ครั้ง
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 7.00 น. นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเปิดภาคเรียน 1/2563 ณ รร.สตรีชัยภูมิ โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์  สายสุวรรณ ผอ.รร.สตรีชัยภูมิ ให้การต้อนรับ ในการนี้ นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และ นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 ยังได้ให้โอวาทแก่นักเรียน รร.สตรีชัยภูมิอีกด้วย
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 7.00 น. นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเปิดภาคเรียน 1/2563 ณ รร.สตรีชัยภูมิ โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ ผอ.รร.สตรีชัยภูมิ ให้การต้อนรับ ในการนี้ นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และ นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 ยังได้ให้โอวาทแก่นักเรียน รร.สตรีชัยภูมิอีกด้วย

นอกจากนี้ นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 ได้กำชับถึงมาตรการให้นักเรียนและบุคลากรทุกคนต้องสวมหน้ากากเพื่อป้องกันการแพร่ะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางสถานศึกษาจะต้องจัดให้มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อคัดกรองก่อนเข้าสู่สถานศึกษา  รวมไปถึงต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างให้เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ทั้งนี้ ให้สถานศึกษายึดถือความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรเป็นสำคัญ และดำเนินตามมาตรการในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.