ผอ.สพม.30 เข้าร่วมประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2563
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

ผอ.สพม.30 เข้าร่วมประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
เผยแพร่โดย ซื่อสัตย์ สุจริต
จำนวนการดู 85 ครั้ง
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2563 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2563 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

โดยมี นายอำนาจ  วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุม และได้บรรยายพิเศษเรื่อง การเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 อีกด้วย

สำหรับการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารและชี้แจงนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและเพื่อสร้างความเข้าใจไปยังสถานศึกษาในสังกัด

ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.