สพม.30 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ผลิตสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต (ภาพยนตร์สั้น)
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.30 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ผลิตสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต (ภาพยนตร์สั้น)

วันที่ 2 กันยายน 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 268 ครั้ง
ในวันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ผลิตสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต (ภาพยนตร์สั้น) ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในวันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ผลิตสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต (ภาพยนตร์สั้น) ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมกับนำคณะครูและนักเรียนกล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริตและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่อย่างชัดเจนสามารถนำไปปฏิบัติได้ และพัฒนาความสามารถและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.