สพม.30 จัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตที่มีผลการประเมิน ITA Online สูงที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.30 จัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตที่มีผลการประเมิน ITA Online สูงที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์

วันที่ 27 กันยายน 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 98 ครั้ง
ในระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2563 นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้มอบหมายให้ นางศศิธร  โพธิ์อ่อนแย้ม ศึกษานิเทศก์, นางสุภาพรรณ  ปรุงชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์, นางวิริยะสมร  บัวทอง ศึกษานิเทศก์, นางจิโลบล  เคาภูเขียว ศึกษานิเทศก์ และนายพงศธร  ซุยสี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ในการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตที่มีผลการประเมิน ITA Online สูงที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทั้งนี้ สพม.30 ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ในการจัดนิทรรศการฯ ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์
ในระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2563 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้มอบหมายให้ นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ศึกษานิเทศก์, นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์, นางวิริยะสมร บัวทอง ศึกษานิเทศก์, นางจิโลบล เคาภูเขียว ศึกษานิเทศก์ และนายพงศธร ซุยสี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ในการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตที่มีผลการประเมิน ITA Online สูงที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทั้งนี้ สพม.30 ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ในการจัดนิทรรศการฯ ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์

โดยในช่วงเวลาดังกล่าวยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) การนำเสนอ Best Practice ของผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้านการทุจริตและการประกวดบริษัทสร้างการดี ในการนี้ โครงการผลิตภัณฑ์นักเรียนสร้างงานสร้างอาชีพ “เค้กกล้วยหอมธัญพืช” โรงเรียนภูพระวิทยาคม สังกัด สพม.30 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดบริษัทสร้างการดีอีกด้วย

 

ไปยังเว็บไซต์โรงเรียนสุจริต

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.