สพม.30 จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นำองค์กรโปร่งใส
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.30 จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นำองค์กรโปร่งใส

วันที่ 2 ตุลาคม 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 60 ครั้ง
ในระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นำองค์กรโปร่งใส ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นำองค์กรโปร่งใส ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.