สพม.ชัยภูมิ ร่วมส่งมอบอาหารและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือครูและนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.ชัยภูมิ ร่วมส่งมอบอาหารและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือครูและนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 227 ครั้ง
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะผู้บริหารโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร, โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา, โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม  และคณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.ชัยภูมิ ส่งมอบอาหารและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยแย้วิทยาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่และจำเป็นต้องกัดตัวเอง 14 วัน ทำให้ประสบปัญหาด้านอาหารและเครื่องใช้ในครัวเรือนที่จำเป็น
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะผู้บริหารโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร, โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา, โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม และคณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.ชัยภูมิ ส่งมอบอาหารและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยแย้วิทยาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่และจำเป็นต้องกัดตัวเอง 14 วัน ทำให้ประสบปัญหาด้านอาหารและเครื่องใช้ในครัวเรือนที่จำเป็น

ในการนี้ อาหารและสิ่งของดังกล่าวนั้น ได้มาจากการรวมน้ำใจร่วมบริจาคจากคณะครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทั้งในโรงเรียนและในสำนักงาน สพม.ชัยภูมิ ซึ่งโรงเรียนห้วยแย้วิทยา จะได้ทำการส่งมอบให้กับครูและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบฯ ต่อไป

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.