สพม.ชัยภูมิ ร่วมกับ บริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดการอบรมออนไลน์ “การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์”
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.ชัยภูมิ ร่วมกับ บริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดการอบรมออนไลน์ “การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์”

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 155 ครั้ง
ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. สพม.ชัยภูมิ ร่วมกับ บริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดการอบรมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom โครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การอบรมออนไลน์การใช้สื่อดิจิทัล เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์” โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุม และมี นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมซึ่งมีได้มีการการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมกว่า 1,000 คน ประกอบไปด้วย คณะศึกษานิเทศก์ คณะครูทั้งในสังกัด สพม.ชัยภูมิ และสังกัดอื่น ๆ เข้ารับการอบรม
ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. สพม.ชัยภูมิ ร่วมกับ บริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดการอบรมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom โครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การอบรมออนไลน์การใช้สื่อดิจิทัล เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์” โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุม และมี นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมซึ่งมีได้มีการการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมกว่า 1,000 คน ประกอบไปด้วย คณะศึกษานิเทศก์ คณะครู ทั้งในสังกัด สพม.ชัยภูมิ และสังกัดอื่น ๆ เข้ารับการอบรม

การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนตระหนักถึงความสำคัญจำเป็นของการจัดการเรียนรู้รูปแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยนำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย (Aksorn On-Learn) เข้ามาช่วยลดภาระการสอน สอดคล้องกับแนวนโยบายการจัดการศึกษาแบบ New Normal ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.