пї
ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล มุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists)
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล มุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists)

วันที่ 8 มกราคม 2565
เผยแพร่โดย สพม.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 48 ครั้ง
ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) รร.สตรีชัยภูมิ และ ศูนย์ HCEC รร.จัตุรัสวิทยาคาร ผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชั่น Zoom  นอกจากนี้ นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ยังได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่คณะวิทยากร คณะดำเนินงาน ศูนย์ฯ HCEC รร.สตรีชัยภูมิอีกด้วย

โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด
ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) รร.สตรีชัยภูมิ และ ศูนย์ HCEC รร.จัตุรัสวิทยาคาร ผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชั่น Zoom นอกจากนี้ นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ยังได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่คณะวิทยากร คณะดำเนินงาน ศูนย์ฯ HCEC รร.สตรีชัยภูมิอีกด้วย โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.