วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.30 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ด้วยระบบทางไกล ชั้น ม.ปลาย

วันที่ 20 พฤษภาคม 2562
เผยแพร่โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
จำนวนการดู 334 ครั้ง
มุ่งสร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนได้เห็นความสำคัญของการปรับเปลี่ยนการสอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา
มุ่งสร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนได้เห็นความสำคัญของการปรับเปลี่ยนการสอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2562  เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมทรายคำคอนเว็คชั่น โรงเรียนภูเขียว ท่านรองสวาท ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ด้วยระบบทางไกล ชั้น ม.ปลาย โดยมี นางกาญจน์สุดา  จีรภัทร์อติชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์  โดยมีวัตถุประสงค์คือ มุ่งสร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนได้เห็นความสำคัญของการปรับเปลี่ยนการสอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา และเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ผู้เข้าอบรม คณะครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ จำนวน 60 คน 

 

รายงานโดย: กลุ่มอำนวยการ

">

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.