วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

ประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรสารสนเทศทางการศึกษาระบบ ระบบ Data Management Center “DMC” และระบบ Education Management Information System

วันที่ 5 มิถุนายน 2562
เผยแพร่โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
จำนวนการดู 90 ครั้ง
จัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และทันกำหนดเวลาในการจัดส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และทันกำหนดเวลาในการจัดส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่  5  มิถุนายน 2562 เมื่อเวลา 08.00 น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30   เป็นประธานโครงการพัฒนาบุคลากรสารสนเทศทางการศึกษาฯโดยมี นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 30 กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 30  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และบุคลากรจากโรงเรียนในสังกัดจำนวน 74 คน และบุคลากรในกลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน ๒๕ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 99 คน

วัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลทางด้านการศึกษาของ สพม.30 และจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้บริการข้อมูลทางด้านการศึกษาด้วยระบบออนไลน์  2. เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน  และผู้รับบริการ ตลอดจนเขตพื้นที่การศึกษาสามารถใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศร่วมกับโรงเรียนในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อกำกับติดตาม สารสนเทศทางการศึกษาระบบ Data Management Center “DMC”   การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และทันกำหนดเวลาในการจัดส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ

© Copyrights 2018. All rights reserved.