วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

ประชุมติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผลปฏิบัติการ พ.ศ. 2562

วันที่ 6 มิถุนายน 2562
เผยแพร่โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
จำนวนการดู 112 ครั้ง
เตรียมความพร้อมรายงานตัวชี้วัดแผลปฏิบัติราชการ รายปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เตรียมความพร้อมรายงานตัวชี้วัดแผลปฏิบัติราชการ รายปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เมื่อเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้มอบหมายให้ นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30เป็นประธานติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อเตรียมความพร้อมรายงานตัวชี้วัดแผลปฏิบัติราชการ รายปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2.กำหนดกลุ่มงานเพื่อมอบหมายตัวชี้วัดตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งแนวปฏิบัติ

รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ

© Copyrights 2018. All rights reserved.