วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

ประชุมทางไกล VDO conference เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ.ครบรอบ 16 ปี

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
เผยแพร่โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
จำนวนการดู 74 ครั้ง
วันคล้ายวันสถาปนา สพฐ.ครบรอบ 16 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 7 กรกฎาคมของทุกปี
วันคล้ายวันสถาปนา สพฐ.ครบรอบ 16 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 7 กรกฎาคมของทุกปี

วันที่ 5 กรกฎาคม  2562  เมื่อเวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ร่วมประชุมทางไกล VDO conference เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ.ฯ โดยมี นายสวาท ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้อำนวยการกลุ่มฯ คณะศึกษานิเทศก์ บุคลากร สพม.30 ทุกท่าน ร่วมรับฟังประชุมทางไกล VDO conference เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนา สพฐ.ครบรอบ 16 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 7 กรกฎาคมของทุกปี

ซึ่งสามารถรับฟังได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

  1.www.obectv.tv 2.www.youtube.com/obectvonline 3.www.facebook.com/ obectvonline

 

รายงานโดย กลุ่มอำนวยการ

© Copyrights 2018. All rights reserved.