วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.30 ดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ Big Data และ Website

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
เผยแพร่โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
จำนวนการดู 96 ครั้ง
เพื่อวิเคราะห์รูปแบบของข้อมูลสารสนเทศ Big Data และ Website
เพื่อวิเคราะห์รูปแบบของข้อมูลสารสนเทศ Big Data และ Website

เมื่อวันที่ 26  กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา  ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประประธานดำเนินงานตามโครงการ เพื่อวิเคราะห์รูปแบบของข้อมูลสารสนเทศ Big Data และ Website โดยมีคณะทำงาน ประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล จัดทำระบบจัดเก็บฐานข้อมูล Big Data ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและเพื่อให้มีระบบฐานข้อมูล Big Data เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลส่วนกลาง

รวมภาพ

รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ

© Copyrights 2018. All rights reserved.