วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.ชัยภูมิ เขต 30 รับการติดตามการปฏิบัติงาน รอบที่ 2

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
เผยแพร่โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
จำนวนการดู 134 ครั้ง
เพื่อกำกับติดตาม การดำเนินตามนโยบายที่สำคัญพร้อมทั้งให้คำปรึกษาเสนอแนะการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา และอื่นๆ
เพื่อกำกับติดตาม การดำเนินตามนโยบายที่สำคัญพร้อมทั้งให้คำปรึกษาเสนอแนะการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา และอื่นๆ

เมื่อวันที่  30  กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ที่ผ่านมา  นายชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 13 ลงพื้นที่เพื่อกำกับติดตาม การดำเนินตามนโยบายที่สำคัญพร้อมทั้งให้คำปรึกษาเสนอแนะการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา และอื่นๆ

โดยมีดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ

© Copyrights 2018. All rights reserved.