วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.30 /โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณสำหรับครูผู้สอนสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

วันที่ 1 สิงหาคม 2562
เผยแพร่โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
จำนวนการดู 143 ครั้ง
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการอบรม      ตามโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณสำหรับครูผู้สอนสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 20 โรงเรียน โดยมี นายสิทธิพร บำเพ็ญเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ประธานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กล่าวรายงานการอบรมฯ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการอบรม ตามโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณสำหรับครูผู้สอนสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 20 โรงเรียน โดยมี นายสิทธิพร บำเพ็ญเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ประธานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กล่าวรายงานการอบรมฯ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพม.30  ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการอบรม           ตามโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณสำหรับครูผู้สอนสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 20 โรงเรียน โดยมี นายสิทธิพร  บำเพ็ญเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร  ประธานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  กล่าวรายงานการอบรมฯ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพ  และผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

เพื่อให้ครูมีความเข้าใจการจัดการเรียนเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 และนำไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

 

 

รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ

© Copyrights 2018. All rights reserved.