วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.30 อบรมโครงการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

วันที่ 7 สิงหาคม 2562
เผยแพร่โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
จำนวนการดู 155 ครั้ง
เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาและสร้างพื้นฐานให้ผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 การจัดโครงการในครั้งนี้
เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาและสร้างพื้นฐานให้ผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 การจัดโครงการในครั้งนี้

วันที่ 7  สิงหาคม 2562 เมื่อเวลา 09.30 น.  ณ โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30เป็นประธานการอบรมโครงการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัยคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

.

โดยมี ส.ต.อ.สมพร ฟุ้งสกุล นิติกรชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานการอบรมในครั้งนี้ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาและสร้างพื้นฐานให้ผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 การจัดโครงการในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยข้าราชการครูที่บรรจุในปี พ.ศ. 2560 – 2561จำนวน 220 คน

 

 

รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ

© Copyrights 2018. All rights reserved.