วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

การอบรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทางของการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ (Boot Camp)

วันที่ 28 สิงหาคม 2562
เผยแพร่โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
จำนวนการดู 190 ครั้ง
เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทางของการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ (Boot Camp)
เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทางของการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ (Boot Camp)

 

เมื่อวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 นายสวาท ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทางของการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 47 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทางของการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ (Boot Camp) และเพื่อให้ครูสามารถจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

">

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.