วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

ประชุมพิจารณาเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 11 กันยายน 2562
เผยแพร่โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
จำนวนการดู 187 ครั้ง
เพื่อพิจารณาเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน  30  กันยายน  2562
เพื่อพิจารณาเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 11  กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมพิจารณาเงินเหลือจ่ายเพื่อพิจารณาเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2562

http://www.gg.gg/f56ye

รายงานโดย กลุ่มอำนวยการ

">

">

© Copyrights 2018. All rights reserved.