วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

โครงการองค์กรแห่งความสุขสนุกกับการทำงานเป็นทีม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

วันที่ 16 กันยายน 2562
เผยแพร่โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
จำนวนการดู 209 ครั้ง
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกันเป็นทีมมีความสัมพันธ์อันดี มีความสามัคคี มีภาวะผู้นำในการปฏิบัติงาน สามารถสร้างความสำเร็จในการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกันเป็นทีมมีความสัมพันธ์อันดี มีความสามัคคี มีภาวะผู้นำในการปฏิบัติงาน สามารถสร้างความสำเร็จในการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข

เมื่อวันที่ 16-17  กันยายน 2562  ณ คลองทราย รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมานาย อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการองค์กรแห่งความสุข สนุกกับการทำงานเป็นทีม มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกันเป็นทีมมีความสัมพันธ์อันดี มีความสามัคคี มีภาวะผู้นำในการปฏิบัติงาน สามารถสร้างความสำเร็จในการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข

การจัดโครงการในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากร สพม.30 จำนวน 63 คน ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นตัวแทนจากสหวิทยาเขตและกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สพม.30จำนวน 16 คนโดยมีทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะมาให้ความรู้ และจัดกิจกรรมให้กับบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

 

รายงานโดย กลุ่มอำนวยการ

 

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.