วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

ผอ.สพม.30 ร่วมพิธีเปิดโครงการ “เปิดบ้านวิชาการ (Open House)” มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วันที่ 24 ธันวาคม 2562
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 144 ครั้ง
        เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “เปิดบ้านวิชาการ (Open House)” ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “เปิดบ้านวิชาการ (Open House)” ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

        ซึ่งมีศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คณะครู และนักเรียนในสังกัด สพม.30, อบจ.ชัยภูมิ และสถานศึกษาอื่น ๆ เข้าร่วมพิธีเปิด  ในการนี้ นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร่วมพิธีเปิดด้วย

 

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.