วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

ผอ.สพม.30 เป็นประธานการประชุม กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 6 มกราคม 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 136 ครั้ง
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการประชุมของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม สพม.30
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการประชุมของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม สพม.30

โดยมีนายสวาท  ฦาชา รอง ผอ.สพม.30 และศึกษานิเทศก์เข้าร่วมการประชุม โดยมุ่งเน้นนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ 2562 และการนิเทศแบบบูรณาการ

 

ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.