วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.30 เข้าร่วมพิธีขึ้นบายศรีเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 43 ครั้ง
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 8.30 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีขึ้นบายศรีเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2563 โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 8.30 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีขึ้นบายศรีเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2563 โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

 

 

ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.