วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

ผอ.สพม.30 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนาวิชาการ "จุดประกายความคิด พิชิตอาชีพในฝัน" รร.คอนสารวิทยาคม

วันที่ 15 มกราคม 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 89 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิการเสวนาเชิงวิชาการหัวข้อ
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิการเสวนาเชิงวิชาการหัวข้อ "จุดประกายความคิด พิชิตอาชีพในฝัน" ณ หอประชุม 35 ปี โรงเรียนคอนสารวิทยาคม

โดยกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรีัยนมีวิสัยทัศน์ในการประกอบอาชีพ และเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรชั้นแนวหน้าจากสายอาชีพต่างๆ เป็นอย่างดี

 

ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.