วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.30 จัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563

วันที่ 16 มกราคม 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 135 ครั้ง
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา

โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่นด้วย ในการนี้ พิธีวันครู ประจำปี 2563 ประกอบด้วยพิธีทางพุทธ, พิธีทางพราหมณ์, การแสดงจากนักเรียนและครูในสังกัด และมีการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วันครูในช่วงบ่ายของวันเดียวกันด้วย

ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.