วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 25 มกราคม 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 186 ครั้ง
	ระหว่างวันที่ 20–24 มกราคม 2563 นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 เป็นประธานคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมี รอง ผอ.สพม.30 และศึกษานิเทศก์ สพม.30
ระหว่างวันที่ 20–24 มกราคม 2563 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 เป็นประธานคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมี รอง ผอ.สพม.30 และศึกษานิเทศก์ สพม.30

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดโรงเรียนและนักเรียนเป็นฐานในการพัฒนา (School Based Management : SBM) และเป็นการประสานงานความร่วมมือระหว่างเขตพื้นที่กับผู้บริหารสถานศึกษาที่จะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน

ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.