วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.30 จัดประชุมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 25 มกราคม 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 136 ครั้ง
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. สพม.30 จัดการประชุมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 เป็นประธานเปิดการประชุม และมีบุคลากร สพม.30 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษาเข้าร่วมการประชุม
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. สพม.30 จัดการประชุมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 เป็นประธานเปิดการประชุม และมีบุคลากร สพม.30 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษาเข้าร่วมการประชุม

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 กำหนดสอบในวันที่ 1–2 กุมภาพันธ์ 2563 และกำหนดประกาศผลสอบในวันที่
26 มีนาคม 2563

ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.