วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.30 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 31 มกราคม 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 93 ครั้ง
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.  สพม.30 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. สพม.30 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30

ก่อนเข้าสู่การประชุม นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ประดับแถบอินทรธนูวิทยฐานะเชี่ยวชาญให้แก่นายศักดา  ชัยภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา และ นางสุจิสา  เจริญขวัญ ครูโรงเรียนโนนคูณวิทยาฯ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่ได้รับรางวัลในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังได้มอบช่อดอกไม้แก่ผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคมด้วย

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.