วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 117 ครั้ง
เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดำเนินการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดำเนินการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

โดยมีนายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานศูนย์สอบ พร้อมทั้งเป็นคณะทำงานการนิเทศ กำกับ ติดตาม และตรวจเยี่ยมสนามสอบ และมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีสนามสอบทั้งหมด 14 สนามสอบ และมีนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้กว่าห้าพันหกร้อยคน

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.