วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.30 เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน จิตอาสา 904 ผ่านระบบประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 91 ครั้ง
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.  นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และนายสวาท  ฦๅชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน จิตอาสา 904 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอ (VTC) ณ ห้องห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และนายสวาท ฦๅชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน จิตอาสา 904 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอ (VTC) ณ ห้องห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.