วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

การประชุม คัดเลือก คัดสรรฯ โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 111 ครั้ง
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดการประชุม คัดเลือก คัดสรรฯ โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2563
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดการประชุม คัดเลือก คัดสรรฯ โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2563
คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.