วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

ผอ.สพม.30 เป็นประธานเปิดงาน "สานสัมพันธ์ม่วง-ชมพู หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน" ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนคอนสวรรค์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 117 ครั้ง
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 เป็นประธานเปิดงาน
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 เป็นประธานเปิดงาน "สานสัมพันธ์ม่วง-ชมพูหวนดูทรัพย์สิ่งสินตน" ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนคอนสวรรค์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานนักเรียนและครูต่อสาธารณชน อันจะนำไปสู่การดำรงชีวิตอย่างพอเพียง  ในการนี้ นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 ได้มอบเกียรติบัตรแก่คณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลในด้านต่าง ๆ และได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและครูอีกด้วย

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.