วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

ผอ.สพม.30 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562” โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 84 ครั้ง
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562” ณ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กิจกรรมประกอบไปด้วยการแสดงทักษะความสามารถของนักเรียน เช่น การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาต่างประเทศ, การแสดง Science Show เป็นต้น
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562” ณ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กิจกรรมประกอบไปด้วยการแสดงทักษะความสามารถของนักเรียน เช่น การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาต่างประเทศ, การแสดง Science Show เป็นต้น

ในการนี้ นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนเยี่ยมชมตลาดนัดอาชีพของนักเรียนอีกด้วย

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.