สพม.30 ดำเนินการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี 2562 :: ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
logo

สพม.30 ดำเนินการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี 2562

จำนวนการดู 43 ครั้ง
2019-03-04

วันที่ 2 มีนาคม เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้มอบหมายให้ นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

โดยมี นางพิมลพัชร์ พลศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  และคณะกรรมการการจัดสอบสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี 2562 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามรถทางวิชาการอย่างเติมตามศักยภาพ โดยใช้เวทีการแข่งขันทางวิชาการเป็นสื่อกลาง เพื่อยกระดับความสามารถของนักเรียนให้เท่าทันมาตรฐานสากล

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปทั้งหมด
Top